ارزیابی پویای ریسک Dynamic Risk Assessment

ارزیابی پویای ریسک تحولی در ارزیابی ریسک برای کمک به سازمان ها جهت درک بهتر سناریوهای خطر بوده، که این امر نه تنها مدیریت ریسک را فراگیرتر، پایدارتر و سودمندتر می کند، بلکه ارزیابی ریسک را از یک فرآیند استاتیک به وضعیتی ارتقا می بخشد که مدل سازی سناریو ، تخصیص منابع ، اولویت بندی ها و اقدامات به طور مستمر و سریع باشد.

مجموعه خدمات ما

شناسایی ریسک گسترده سازمانی

بررسی انواع ریسک ها

گروه بندی و دسته بندی سناریوهای مثبت و منفی ریسک ها

شناسایی و مرتبط نمودن اجزاء ریسک ها

بررسی منابع و دارایی های مرتبط با ریسک ها

بررسی تاثیرت ریسک در کسب و کار

احتمال سناریو ، شدت اثرات و مدل سازی سناریوهای ریسک

ارزیابی و تحلیل ریسک

بررسی گزینه های واکنش به ریسک

بررسی بازیگران ریسک ها

شناسایی برنامه های پاسخ به ریسک

هدایت ریسک ها

سازمان‌های موفق درک می کنند که چطور ریسک‌ها در حال تحول هستند و می‌توانند آنها را به مزیت رقابتی تبدیل کنند. ما می‌توانیم به شما کمک کنیم که پاسخگوی ریسک‌ها باشید و فرصت‌هایی را در معرض خطر پیدا کنید.

راه حل ، دانش و فناوری مورد استفاده

فهرست