نرم افزار حاکمیت، ریسک و انطباق GRC Tool

سامانه سوراتک با هدف تحقق حاکمیت، حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک، کنترل و انطباق و با نگاشت داده‌ها و اطلاعات مرتبط، مدلی کارا، اثربخش و عملی را به منظور مدیریت حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی در اختیار سازمان قرار می‌دهد.

شرکت امن نگر سامان به همراه تجارب بین‌المللی بدست آمده در حوزه حسابرسی، ریسک، کنترل و انطباق و در پی اجرای متعدد پروژه‌های مرتبط، اقدام به تولید نرم افزار جامع GRC نموده‌ایم.

حاکمیت
Governance

ریسک
Risk

انطباق
Compliance

اثربخشی
کارایی
انطباق
محرمانگی
یکپارچگی
پایایی
اطمینان

ماژول‌هــای نرم افـــزار

فهرست