راهبرد و برنامه جامع تحول امنیت

سازمان ها با فرآیندهای جدید، پیشرفته و به سرعت در حال تغییر، سازمان های چابک تر شده اند. توانایی های امنیتی برای پشتیبانی از این فرایندهای جدید باید متحول و بالغ گردد و همچنین راه حل های پشتیبانی شده از فناوری مانند فناوری ابری، تجزیه و تحلیل داده ها، برنامه های همراه و وب و برنامه های اجتماعی با اطمینان کامل استفاده شوند.

ما در کنار ایجاد کنترل های مؤثر بر حساس ترین دارایی های سازمان، به مدیران کمک می کنیم تا برنامه سایبری را متناسب با اهداف استراتژیک سازمان خود ایجاد کنند و این برنامه تحول به پیشرفت آن ها در دنیای دیجیتال پویا کمک می کند. از جمله اقداماتی که در این خصوص انجام می دهیم شامل: تدوین و طراحی استراتژی سایبر و برنامه جامع تحول امنیت در سازمان متناسب با الزامات و نیازمندی های خاص صنعت، چارچوب ها و استانداردهای حسابرسی امنیت اطلاعات، سیاست های مدیریت ریسک امنیت اطلاعات، الزامات و سیاست های حاکمیت و مدیریت امنیت اطلاعات، طراحی ساختار و کمیته های راهبری، نظارت و فنی در حوزه امنیت اطلاعات و شرح مسئولیت ها و … می باشد.

راه حل ، دانش و فناوری مورد استفاده

فهرست